Október 17-én, ismét Tudományok Fővárosa, amit ezúttal online közvetítésen követhetsz az esemény Facebook oldalán! A hagyományokhoz híven, idén is szuper nyereménnyel készülünk: egy DJI Mavic Mini boldog tulajdonosa lehetsz, ha visszajelzed részvételed a Facebook eseményben!

Az alábbiakban a játék részletes szabályzatát olvashatod:

Játékszabályzat: Tudományok Fővárosa komment játék

I. A Játék szervezője:
A Cégnév: Vizió Hungary Communication Kft. (Székhely: 1027 Bem József utca 6., a továbbiakban: Szervező) a Tudományok Fővárosa komment játék elnevezéssel nyereményjátékot szervez a Magyarországon, a továbbiakban: „Játék”.

II. Részvételi feltételek, játékban részt venni jogosultak köre
A játék a Facebookon zajlik.
Kizárólag 14 év felettiek vehetnek részt a játékban.
A Facebookon mindössze a játékosok nevét látjuk, melyet a publikus felületen tekintünk meg.
Aki játszani szeretne, annak a Tudományok Fővárosa hivatalos Facebook eseményében vissza kell jelölnie, hogy résztvesz (going) az eseményen.

III. Játék és sorsolás menete
A játék kezdete: 2020.10.09. 16:00
A játék vége: 2020.10.17. 10:00
A játék sorsolásán azok vesznek részt, akik a Tudományok Fővárosa hivatalos eseményben október 17. 10:00-ig jelzik az „ott leszek”/”going” gomb megnyomásával részvételüket.
A játék helye: a Tudományok Fővárosa hivatalos Facebook eseményének oldala: https://cutt.ly/FgtNG4R
A sorsolás időpontja:
2020. 10. 17. szombat 11:00
Nyeremény: DJI Mavic Mini drón
A nyertesek kiválasztása sorsolással történik.
A sorsolás alapját a Facebook eseményben 2020. október 17. 11:00-kor „ott leszek”/”going” státuszúak névlista adja.
A sorsolás minden esetben egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a légköri zaj elvén véletlen listát generáló oldal használatával történik.
Egy játékos csak egyszer vehet részt a sorsoláson.
A nyertesek sorsolása több lépésben zajlik. Az első lépésben kerül kisorsolásra a nyertes akképpen, hogy a rendszerbe felvittek listájából készülő véletlenszerű sorrend első helyén álló játékos lesz a nyertes. A második körben az „újra” gomb megnyomásával az első helyre kerülő játékos lesz a következő nyertes.
A sorsolás 3 fős sorsolási bizottság előtt zajlik, melyekről minden esetben jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az adott sorsolásokban résztvevők listája, akik neve bekerült a programba, a szoftver képernyőképei, illetve a sorsolás menete időpontokkal.
A sorsolás nem nyilvános.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
Minden nyertest privát üzenetben értesítünk a Facebook Messengeren keresztül, és (opcionálisan) a Tudományok Fővárosa Facebook oldalon is kihirdetjük a nevüket.

IV. Adók és közterhek
A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését.

V. Adatvédelmi vonatkozások
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési vonatkozásai elérhetőek a tudomanyokfovarosa.hu weboldalon.
A beérkezett adatok bizalmasak.
Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi rendelkezéseit, valamint a következőket:
A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntesen hozzájárul az adatai kezeléséhez.
A Játékos adatainak feldolgozását a Vízió Hungary Communication Kft. végzi.
A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személynek nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, nyilvántartási száma: folyamatban

VI. Egyéb rendelkezések
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Facebook Messengeren keresztül értesülnek.

Vízió Hungary Communication Kft.
Szervező